ข้อเสนอการปฎิบัติงานด้านที่ปรึกษา (Proposal for Consultant Services)

ที่ปรึกษาด้านการบริหารโครงการ (Project Management Consultants)
ที่ปรึกษาด้านการบริหารงานก่อสร้าง (Construction Management Consultants)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Scope of Work)

1. แนวทางการบริหารระยะเตรียมการก่อสร้าง (Pre-Construction Phase)

• วางแผนทางการบริหาร (PROJECT MOBILIZATION) เป็นระยะ เมื่อเริ่มต้นการทำงานบริษัทฯ จะศึกษาโครงการ – เป้าหมาย และรูปแบบทางสถาปัตยกรรม จัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด (เจ้าของโครงการ, ตัวแทนเจ้าของโครงการ, สถาปนิก, วิศวกรโครงการ, วิศวกรงานระบบ ฯลฯ) เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดอันจะเป็นวิธีการนำโครงการนี้เข้าสู่จุดมุ่งหมายของเจ้าของโครงการและผู้ออกแบบ

• ทำการควบคุมราคาและงบประมาณ (COST CONTROL) ให้โครงการนี้มีค่าใช้จ่ายน้อยที่สุดเท่าที่ความสามารถและสถานการณ์จะเอื้ออำนวย โดยบริษัทฯ จะทำการประสานงานกับผู้ออกแบบและเจ้าของโครงการตั้งแต่เริ่มเข้าบริหารการก่อสร้าง วิเคราะห์แบบและหาวิธีการก่อสร้างรวมถึงอาจจะเสนอต่อผู้ออกแบบ-เจ้าของโครงการให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดของแบบก่อสร้างบ้าง หากเห็นว่าจะช่วยลดงบประมาณลง ในการแก้ไขต่างๆ ที่เกิดขึ้นผู้รับจ้างจะไม่แก้ไขในแนวทางและความคิดในการออกแบบ (CONCEPTUAL DESIGN) แต่จะเน้นหนักในเรื่องของการลดราคาโดยกรรมวิธีการก่อสร้าง (CONSTRUCTION PROCESS) และความสามารถของผู้รับเหมา (CONTRACTOR ABILITIES) และสภาพของตลาดวัสดุแรงงาน เป็นต้น

• สรรหาผู้รับเหมาขั้นต้น (PRE-QUALIFY) เพื่อป้องกันปัญหาคุณภาพของการก่อสร้าง เจ้าของโครงการ - ผู้ออกแบบ และบริษัทฯ จะร่วมกันเชื้อเชิญผู้รับเหมาก่อสร้างให้เสนอประวัติผลงานของตนเองมาเพื่อการพิจารณาขั้นต้นว่า บริษัทนั้นๆ มีคุณภาพหรือความสามารถเพียงพอหรือไม่กับการก่อสร้างโครงการนี้ โดยอาจจะรวมงานทุกชนิดเข้าด้วยกัน หรือแยกชนิดของงานก็ได้ (ต้องแล้วแต่ผลการทำราคากลาง : BILL OF QUANTITY และลักษณะของโครงการ) หากมีการแยกชนิดอาจจะแยกประเภทได้จำนวนสูงสุด (เพื่อลดค่าดำเนินการ) ได้ดังนี้
o งานเสาเข็ม
o งานสถาปัตยกรรมและงานโครงสร้าง
o งานระบบไฟฟ้า (รวมระบบโทรศัพท์, ป้องกันอัคคีภัย, สายล่อฟ้า)
o งานระบบสุขาภิบาล (ประปา, กำจัดน้ำเสีย, ดับเพลิง)

• การคัดเลือกผู้รับเหมาและต่อรองราคา (BIDDING PROCESS) เมื่อผ่านระยะ PRE-QUALIFY โดยการพิจารณาร่วมระหว่าง เจ้าของโครงการ – ผู้ออกแบบ และ บริษัทฯ แล้ว บริษัทฯ จะทำการแจก (หรือขาย) แบบฟอร์มการเสนอราคา พร้อมแบบพิมพ์เขียวรายละเอียดประกอบแบบและเงื่อนไขต่างๆ ให้บริษัทผู้รับเหมาที่ผ่านการคัดเลือกขั้นต้นทำการเสนอราคาประมูล เมื่อทุกบริษัทเสนอราคาแล้ว บริษัทฯ จะทำการวิเคราะห์ (EVALUATION) แง่ต่างๆ ให้เจ้าของโครงการและผู้ออกแบบพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกผู้รับจ้างเหมา โดยการต่อรองราคาและสอบถามรายละเอียดต่างๆ รวมทั้งการให้จัดหาธนาคารเป็นผู้ค้ำประกันสัญญาก่อนหากเห็นความจำเป็น

• การลงนามในสัญญา (CONTRACT PAPER) เมื่อทราบว่าจะว่าจ้างผู้รับเหมารายใดแล้ว บริษัทฯ จะจัดเตรียมสัญญาว่าจ้างเหมาก่อสร้างอย่างละเอียดรอบคอบ และนำร่างสัญญานั้นให้เจ้าของโครงการ และผู้ออกแบบตรวจเช็คก่อน หากเป็นที่ตกลงก็จะดำเนินการจัดการเซ็นสัญญาต่อไป

• การเตรียมงาน ณ สถานที่ก่อสร้าง (SITE MOBILIZATION) เมื่อจัดเตรียมสิ่งต่างๆ จนได้ผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างแล้ว บริษัทฯ จะเริ่มตระเตรียมการเพื่อเริ่มต้นดำเนินงานควบคุมการก่อสร้าง โดยมีรายละเอียดดังนี้
o เตรียมบุคลากรประจำโครงการ ณ สถานที่ก่อสร้าง
o เตรียมแบบฟอร์มและวิธีปฏิบัติงานอันเป็นมาตรฐาน
o จัดประชุมเบื้องต้นระหว่างเจ้าของโครงการ ผู้ออกแบบ ผู้รับเหมาและบริษัทฯ


2 แนวทางการบริหารการก่อสร้างระยะการก่อสร้าง (Construction Phase)

ระยะการก่อสร้างถือเป็นหัวใจของการเข้าบริหารการก่อสร้าง การเตรียมการต่างๆ ในลักษณะของผู้บริหารการก่อสร้าง จะต้องครอบคลุมมากกว่าการเป็นเพียง INSPECTOR หรือ CONSULTANT เท่านั้น โดยแยกรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานและหน้าที่ได้ดังต่อไปนี้

• บริษัทฯ จะจัดวิศวกร เข้าประจำที่หน่วยงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในเงื่อนไขของสัญญาจ้าง โดยตลอดระยะเวลาที่มีการดำเนินการก่อสร้าง

• จัดประชุมประสานงาน (WORKING GROUP SITE MEETING) ระหว่างผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเป็นประจำทุกสัปดาห์เพื่อจัดการประสานงานและแก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา และจัดประชุมประจำเดือน (PROJECT MONTHLY MEETING) โดยจะเชิญผู้ออกแบบ ผู้ว่าจ้าง ผู้รับเหมาทุกประเภท และผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสรุปผลงานและวางแนวทางบริหารต่อไป

• บันทึกผลงานและการทำงานของผู้รับเหมาบริษัทต่างๆ เป็นประจำทุกวัน เพื่อถือเป็นบรรทัดฐานในการพิจารณา หากเกิดข้อขัดแย้ง

• จัดทำรายงานเป็นรูปเล่มแสดงความก้าวหน้าของงาน (PROGRESS PAYMENT REPORT) ประจำทุกเดือน เพื่อขออนุมัติเบิกเงินจากสถาบันการเงิน

• สรุปผลงานของผู้รับเหมาฝ่ายต่างๆ พร้อมการตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อเบิกงวดเงินตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ (เมื่อได้รับหนังสือส่งงานจากผู้รับเหมาก่อสร้าง หากตรวจสอบเห็นว่าถูกต้องแล้ว บริษัทฯ จะออกหนังสือรับรองเสนอต่อเจ้าของโครงการเพื่อทำการตรวจรับมอบงานในงวดนั้นๆ)

• ให้ข้อแนะนำในการวิเคราะห์ปัญหาทางด้านเทคนิค วิธีการและขั้นตอนในปัญหาการดำเนินงานการก่อสร้างของผู้รับเหมา ทั้งนี้รวมถึงการจัดทำหรือช่วยจัดทำแผนงานเพื่อควบคุมขั้นตอนการก่อสร้างและระยะเวลาการทำงานของผู้รับจ้างเหมารายต่างๆ ด้วย

• จัดเตรียมและปรับปรุงแบบฟอร์มต่างๆ ตลอดเวลา ทั้งนี้รวมถึงเอกสาร CHANGE ORDER, SHOP DRAWING กำหนดเอกสารนำเสนอ PROJECT REPORT การเสนอตัวอย่างวัสดุและรายละเอียดวิธีการก่อสร้างเพื่ออนุมัติใช้ การเสนอหรือการให้เปลี่ยนแปลงเพิ่มลดงานก่อสร้างระหว่างเจ้าของโครงการ-ผู้ออกแบบและผู้รับเหมา โดยจัดรวบรวมเอกสารเหล่านี้ไว้ให้ดี พร้อมที่จะแสดงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบเรื่องราวที่เกี่ยวข้องตลอดเวลา

• ในกรณีที่เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหรือชนิดของวัสดุในการก่อสร้าง อันทำให้ราคาค่าก่อสร้างตามสัญญาต้องเปลี่ยนแปลงไป บริษัทฯ จะจัดทำราคากลางเพื่อเสนอต่อเจ้าของโครงการ (ใช้ในการต่อรองกับผู้รับเหมา) ก่อนการทำ CHANGE ORDER ต่อไป เพื่อป้องกันการเสียเปรียบของเจ้าของโครงการ

• บริษัทฯ จะพิจารณาตรวจสอบคุณภาพวัสดุก่อสร้างที่ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างทุกรายนำเสนอขอใช้ให้ถูกต้องตามรูปแบบและรายการก่อสร้าง หากเห็นว่าไม่ถูกต้องจะทำการบันทึกเหตุผลและความเห็นแจ้งให้ผู้รับจ้างเหมาทราบเพื่อแก้ไขหรือให้นำเสนอวัสดุอื่นมาพิจารณาใหม่ แต่หากถูกต้องให้ทำการอนุมัติผ่าน หรือนำเสนอต่อเจ้าของโครงการหรือผู้ออกแบบเป็นกรณีไป

• หากบริษัทฯ เห็นว่ามีวัสดุหรือวิธีการก่อสร้างอื่นใดที่อาจจะนำมาใช้ให้เกิดผลดีต่อโครงการหรือลดค่าใช้จ่ายลง บริษัทฯ จะนำเสนอข้อแนะนำพร้อมการวิเคราะห์ผลได้ผลเสียต่อผู้ออกแบบ หรือเจ้าของโครงการเพื่อทราบและตัดสินใจต่อไป

• การตรวจงานขั้นสุดท้าย บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบระบบสำคัญต่างๆ ก่อนเริ่มการทดลองใช้งาน เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีข้อบกพร่องสำคัญ อันอาจจะทำความเสียหายให้กับงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ในการตรวจรับมอบงานงวดสุดท้าย ผู้รับจ้าง จะดำเนินการดังนี้

• ทำบัญชีรายการงานที่ต้องปฏิบัติ (PUNCH LIST) ให้ผู้รับเหมาทุกรายแก้ไขหรือทำให้แล้วเสร็จก่อนวันตรวจรับงาน เมื่อได้รับแจ้งว่ารายการ PUNCH LIST นั้นๆ ผู้รับเหมาได้ทำการแก้ไขเรียบร้อยหรือเกือบเรียบร้อยผู้รับจ้างจะทำการตรวจสอบอีกครั้ง แต่มิได้หมายความว่าจะจัดทำ PUNCH LIST ใหม่เพิ่มเติม ยกเว้นแต่มีความจำเป็นจริงๆ เท่านั้น

• แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องทำการตรวจรับงาน เมื่อตรวจสอบแล้วว่างานแล้วเสร็จสามารถรับงานขั้นต้นได้หลังจากทำการตรวจรับงานแล้ว บริษัทฯ จะจัดทำบัญชีรายการที่ผู้รับเหมายังทำค้างอยู่และต้องรีบแก้ไข (LIST OF DIRECT WORK OF OUTSTANDING ITEMS) และ ดำเนินเรื่องให้ออกหนังสือรับรองส่งมอบให้ผู้รับเหมา ตรวจรับการซ่อมตามรายการตามที่ผู้รับเหมาแจ้งมาว่าได้ทำการเรียบร้อยแล้วเป็นส่วนๆ ไป จนกว่าจะหมดรายการ

• ดำเนินเรื่องออกหนังสือรับรองการส่งมอบงานขั้นสุดท้าย


3 แนวทางการบริหารการก่อสร้างระยะหลังการก่อสร้าง (Post-Construction Phase)

• การตรวจรับงาน บริษัทฯ จะทำการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจรับการส่งมอบงาน แจ้งให้ผู้ก่อสร้างจัดเตรียมเอกสารการค้ำประกันงานตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจัดทำ FINAL ACCOUNTS สำหรับค่างานที่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งหมดให้เจ้าของงานทราบล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมการจ่ายเงินให้กับผู้ก่อสร้างรวมทั้งสรุปผลการก่อสร้างในด้านวิธีการก่อสร้างและรวมถึงการประสานงานเปรียบเทียบให้เห็นถึงแผนงานที่ได้มีการวางไว้ทั้งรูปแบบ งบประมาณค่าก่อสร้างและระยะเวลาก่อสร้างที่วางไว้กับการปฏิบัติจริงมีข้อสังเกตอย่างไร

• จัดสรุปเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเป็นหมวดหมู่ มอบให้เจ้าของโครงการเก็บรักษา เพื่อตรวจสอบหรือเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงแก้ไขโครงการในอนาคต รวมถึงเป็นข้อมูลในการริเริ่มทำโครงการอื่นต่อไปด้วย

รายละเอียดประเภทของบุคลากร (Personnel)

การจัดสรรบุคลากร บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความเหมาะสมเพื่อให้สอดคล้องกับขนาดของโครงการก่อสร้าง และเพื่อความประหยัดงบประมาณด้านบุคลากร ดังนั้นบริษัทฯได้พิจารณาคัดเลือกบุคลากรได้ดังนี้

• โครงการที่มีมูลค่าการก่อสร้างระหว่าง 3 – 10 ล้านบาท

• ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 1 คน ประสบการณ์ 6-15 ปี
เวลาการทำงาน 0.5 วัน จำนวน 2 ครั้ง ต่อ สัปดาห์

• วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 1 คน ประสบการณ์ 3-6 ปี
เวลาการทำงาน 5.5 วัน ต่อ สัปดาห์

• โครงการที่มีมูลค่าการก่อสร้างระหว่าง 15 – 40 ล้านบาท

• ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 1 คน ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
เวลาการทำงาน 0.5 วัน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ สัปดาห์

• วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 1 คน ประสบการณ์ 3-8 ปี
เวลาการทำงาน 5 วัน ต่อ สัปดาห์

• วิศวกรประจำโครงการ (Site Engineer) 1 คน ประสบการณ์ 1-3 ปี
เวลาการทำงาน 5.5 วัน ต่อ สัปดาห์


• โครงการที่มีมูลค่าการก่อสร้างระหว่าง 40 – 80 ล้านบาท

• ผู้จัดการโครงการ (Project Manager) 1 คน ประสบการณ์ 10 ปีขึ้นไป
เวลาการทำงาน 0.5 วัน จำนวน 1 ครั้ง ต่อ สัปดาห์

• วิศวกรโครงการ (Project Engineer) 1 คน ประสบการณ์ 3-8 ปี
เวลาการทำงาน 5 วัน ต่อ สัปดาห์

• วิศวกรประจำโครงการ (Site Engineer) 1 คน ประสบการณ์ 1-3 ปี
เวลาการทำงาน 5.5 วัน ต่อ สัปดาห์

• ช่างควบคุมงาน (Site Inspector) 1 คน ประสบการณ์ 3-8 ปี
เวลาการทำงาน 5.5 วัน ต่อ สัปดาห์


ประมาณราคาค่าก่อสร้าง และควบคุมราคาค่าก่อสร้าง (Cost Estimate & Cost Control)
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Scope of Work)

• งานประมาณราคาค่าก่อสร้าง (Cost Estimate)
สำรวจพื้นที่โครงการ และตรวจสอบแบบรายละเอียดที่ได้รับ จัดทำรายงานประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง (Bill of Quantity) จัดส่งให้ลูกค้าจำนวน 2 ชุด

• งานควบคุมราคาค่าก่อสร้าง (Cost Control)
สำรวจพื้นที่โครงการ และตรวจสอบรายละเอียดที่ได้รับ จัดทำรายงานประมาณราคาค่าก่อสร้างจริง (ฺBill of Quantity) จัดทำแผนการก่อสร้าง จัดทำแผนการเบิกจ่ายงวดงานก่อสร้าง จัดทำกราฟแสดงความก้าวหน้าการก่อสร้าง (S-Curve) จัดส่งรายงานให้ลูกค้าจำนวน 2 ชุด

รายละเอียดประเภทของบุคลากร (Personnel)

• ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
• ผู้สำรวจและตรวจสอบปริมาณ (Senior Quantity Surveyor)


สำรวจปริมาณและตรวจสอบข้อบกพร่อง (Quantity Surveyor & Defect Investigation)
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Scope of Work)

• งานสำรวจปริมาณ (Quantity Surveyor)
สำรวจและตรวจสอบปริมาณ คุณภาพ และความก้าวหน้าในการก่อสร้างของโครงการ เพื่อจัดทำรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง (Progress Payment Report) จัดส่งให้ผู้รับเหมาหลักจำนวน 1 ชุด เจ้าของโครงการจำนวน 2 ชุด

• งานตรวจสอบข้อบกพร่อง (Defect Investigation)
สำรวจโครงการก่อสร้าง ตรวจสอบคุณภาพการก่อสร้าง และวิธีการก่อสร้าง เปรียบเทียบกับแบบก่อสร้างจริง (Shop Drawing) ในทุกส่วนของโครงการ สรุปคุณภาพงานและข้อบกพร่องในส่วนต่างของงานที่ต้องทำการแก้ไข/ซ่อมแซม และเสนอวิธีแก้ไข เพื่อให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ จัดทำรายงานการสำรวจข้อบกพร่อง (Defect Investigation Report) จัดส่งให้ลูกค้าจำนวน 2 ชุด

รายละเอียดประเภทของบุคลากร (Personnel)

• ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)
• ผู้สำรวจและตรวจสอบปริมาณ (Senior Quantity Surveyor)


ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ และจัดทำแผนธุรกิจ (Project Feasibility Study and Business Plan)
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Scope of Work)

สำรวจพื้นที่ที่จะทำโครงการ จัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ (Project Feasibility Study Report) ทางการลงทุนและธุรกิจ ศึกษาเปรียบเทียบสภาพพื้นที่โครงการ ทางด้านการตลาด การจัดการด้านบุคลากรและการเงิน และจัดทำแผนธุรกิจ (Business Plan) เพื่อยื่นขอสนับสนุนทางการเงินกับสถาบันการเงินต่างๆ จัดส่งให้ลูกค้าจำนวน 2 ชุด

 
Online:  2
Visits:  431,468
Today:  75
PageView/Month:  2,244