ข้อเสนอการปฎิบัติงานด้านการก่อสร้าง (Proposal for Construction Services)

• รับเหมางานทั่วไป (General Contractor)
• งานปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร (Building Renovation)
• งานตกแต่งภายใน (Interior Decoration)

หน้าที่และความรับผิดชอบ (Scope of Work)

สำหรับการปฎิบัติงานในส่วนของงานด้านการก่อสร้าง หน้าที่ความรับผิดชอบจะขึ้นอยู่กับสัญญาที่ทางบริษัทฯ ทำกับทางเจ้าของโครงการ โดยรายละเอียด และข้อกำหนดต่างๆ ในการปฏิบัติงาน จะต้องระบุไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน สำหรับขั้นตอนการปฎิบัติงานโดยสังเขปสามารถระบุได้ดังนี้

• ทำใบเสนอราคาค่าก่อสร้าง และซ่อมแซม ตามแบบ เอกสาร และ ข้อกำหนดที่ได้รับ เสนอต่อเจ้าของงาน โดยแจ้งรายละเอียด ข้อมูลเพิ่มเติมที่ไม่ชัดเจน ก่อนการเจรจาต่อรอง

• เจรจาต่อรองกับเจ้าของงาน ระบุ วิธีการปฎิบัติงาน และข้อกำหนดอื่นๆ ให้ชัดเจน ก่อนการเซ็นสัญญาจ้างงาน

• ทางบริษัทฯ จัดหาทีมงานในการปฎิบัติการ ให้สอดคล้องกับสภาพหน้างาน และข้อกำหนดต่างๆ ที่ระบุไว้ในสัญญา และดำเนินงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดการที่ระบุไว้ในสัญญา

• ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือปัญหาหน้างานที่เกิดจากทางเทคนิคการก่อสร้าง การเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบก่อสร้าง หรือเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ทางทีมงานจะแจ้งให้เจ้าของงานและตัวแทนของเจ้าของงานทราบ และพิจารณาอนุมัติ ก่อนที่จะปฎิบัติงานในขั้นตอนต่อไป


รายละเอียดประเภทของบุคลากร (Personnel)

บริษัทฯ มีทีมงานสำหรับงานก่อสร้างที่มีขนาดเล็ก ถึงขนาดกลาง รับงานก่อสร้างที่มีมูลค่าสูงสุดประมาณ 80 ล้านบาท โดยแผนผังการจัดบุคลากร (Project Organization Chart) ของงานปกติเป็นดังนี้

 

 

 
Online:  1
Visits:  431,474
Today:  81
PageView/Month:  2,250